Algemeen

Zoekveld

Algemeen

Scheidsrechterscommissie


Missie
De rugbyscheidsrechters nemen op hun eigen niveau deel aan de arbitrage. Het traject (pathway) is helder voor iedere scheidsrechter. De structuur van het traject is transparant.


Visie
Alle wedstrijden worden geleid door een opgeleide scheidsrechter. De opgeleide scheidsrechters worden regelmatig gecoacht en naar behoefte beoordeeld. De ranking van de scheidsrechters is een objectief proces. Door een sterke sociale samenhang tussen de scheidsrechters en de naleving van de rugbywaarden door alle betrokkenen is het plezierig om een scheidsrechter te worden en een scheidsrechter te zijn.


Taken Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie heeft de volgende taken:

 • Draagt bij aan het verbeteren en het bewaken van het imago van arbitrage
 • Stimuleert op landelijk niveau de werving van scheidsrechters
 • Organiseert en bewaakt het traject (pathway) van de scheidsrechter. Het traject bestaat uit de volgende stappen (enkele stappen herhalen zich)

o Opleiden

o Coachen

o Beoordelen

o Ranken

 • Organiseert bijeenkomsten
 • om ervaringen tussen de scheidsrechters uit te wisselen en de kennis te verhogen.
 • Beantwoordt vragen van de rugbyleden op het gebied van spelregels en het traject van de scheidsrechter (loketfunctie)
 • Stelt een jaarplan op met de te behalen KPI’s
 • Verbetert de communicatie (website, mail, publicaties) voor arbitrage

De Commissie Scheidsrechterzaken is verantwoordelijk voor:

 • Het beoordelen van signalen en input met betrekking tot alle aspecten van de arbitrage en de randvoorwaarden die een goede arbitrage faciliteren
 • Het adviseren aan het bestuur van Rugby Nederland naar aanleiding van bovenstaande, waarna het bestuur kan besluiten aanpassingen van het beleid en daaruit voorvloeiende beslissingen te nemen en waar nodig ter stemming voor te leggen aan de ALV van Rugby Nederland.
 • De commissie neemt zitting in de Commissie Gestructureerd Seizoen om de inbreng vanuit de scheidsrechters te waarborgen.
 • De commissie kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de Algemene Ledenvergadering.

De commissie is aangesteld door het bestuur van Rugby Nederland met goedkeuring van de ALV. (Leden van) de commissie kunnen benaderd worden door leden van Rugby Nederland, het bestuur of medewerkers van Rugby Nederland of vertegenwoordigers van andere commissies.

De commissie stelt zichzelf ten doel de groei en ontwikkeling van de gehele Nederlandse rugby scheidsrechtersgemeenschap te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Hierbij ligt de focus op zowel kwaliteit als kwantiteit, op transparante wijze en ondersteunend aan de missie en visie van Rugby Nederland.

De samenstelling van de commissie moet bestaan uit een kundige, representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende geledingen van het arbitrage netwerk. Gestreefd wordt naar een brede vertegenwoordiging. Deze kan wisselen naar gelang in de toekomst de behoefte mogelijkerwijs verandert. Per 1 maart 2017 bestaat de commissie uit aanspreekpunten op de volgende terreinen:

 • Scheidsrechters ontwikkeltrajecten
 • Coaching en beoordeling
 • Internationale uitwisseling
 • Jeugd ontwikkeling
 • Strategische advisering
 • Groei
 • Organisatie / community vorming
 • Inhoudelijke kennis

De voorzitter van de commissie overlegt minimaal vier keer per jaar met het bestuur van Rugby Nederland en heeft regulier contact met de relevante bondsmedewerkers. De frequentie kan hoger indien dit door de voorzitter wenselijk wordt geacht. 
De commissie is benaderbaar en contactgegevens zijn beschikbaar via de website van Rugby Nederland. Oproepen, vacatures en competitie-gerelateerde vragen zullen ook via deze pagina en andere kanalen openbaar gemaakt worden.
Voorzitter per 1 januari 2017: Michael Assman