Herstart Trainingen Jeugd & Verruiming Maatregelen

Herstart Trainingen Jeugd & Verruiming Maatregelen

Dinsdag 21 april heeft de overheid de eerder genomen maatregelen rondom de coronapandemie verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gemaakt waardoor het voor clubs mogelijk is om trainingen bij de jeugd op te starten. De verlenging van de maatregelen heeft tegelijkertijd ook een impact op de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021.

In een brief aan de Kamer van 21 april jl. heeft de overheid een aantal maatregelen rondom de coronapandemie verlengd. Wel is een aantal maatregelen versoepeld waardoor het mogelijk wordt om trainingen voor de jeugd weer op te starten na 28 april a.s. Tegelijkertijd zijn de maatregelen rondom de organisatie van events verlengd wat gevolgen heeft voor de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021. Wij geven hieronder een toelichting hoe we hier vanuit Rugby Nederland mee om zullen gaan.

 

HERVATTING TRAININGEN

Onder het nieuwe regime is het mogelijk om trainingen bij de jeugd weer op starten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën:

Jeugd tot 12 jaar (GTBM):
• Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Dit geldt voor Guppen, Turven, Benjamins en Mini’s.
• Mini’s van 12 jaar mogen meetrainen met hun eigen team.
• Er zijn voor deze kinderen geen beperkingen rondom contact en minimale afstand.
• Voorlopig blijft het bij trainen en onderlinge potjes, maar geen officiële wedstrijden – want die leiden tot reizen en meer contacten.

Jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar (CJC):
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten.
• Dit geldt voor Cubs, Junioren en Colts.
• Colts van 18 jaar mogen meetrainen met hun eigen team.
• Voor deze groep gelden strikte beperkingen voor de trainingen. Er is geen contact toegestaan en er moet een minimale afstand gehouden worden van 1,5 meter.

Voor de volledigheid: Voor de Senioren verandert er vooralsnog niets en zullen trainingen uitblijven.

Algemene maatregelen voor alle leeftijdscategorieën:
• De regie ligt bij de gemeente. Dit betekent dat clubs en gemeentes nadere afspraken moeten maken over hoe de traingingen te hervatten. De overheid accepteert hierbij dat er verschillen zullen ontstaan tussen gemeentes.
• Onder specifieke voorwaarden mogen topsporters na 28 april individueel weer gaan trainen. Rugby Nederland heeft geen programma’s die onder topsport vallen. Nationaal Trainings Centrum en Oranjeselecties zullen dus ook vooralsnog niet hervat worden.
• Overige maatregelen blijven van kracht. Dit betekent onder andere dat bijvoorbeeld het afstand houden tussen ouders en begeleiders, het gesloten blijven van clubhuizen, van kracht blijven.
• En, zoals Premier Rutte expliciet vermeldde: “Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en verder je gezond verstand gebruiken.”

Rugby Nederland ondersteunt deze maatregelen. Wij zijn blij dat het mogelijk is om trainingen (gedeeltelijk) op te starten. Dit is goed voor onze jeugdspelers en voor onze verenigingen. Tegelijkertijd legt dit ook een grote verantwoordelijkheid bij de clubs om te zorgen dat de veiligheid van onze jeugdspelers en de samenleving gewaarborgd blijft.

Zorg ervoor dat u altijd de richtlijnen van de landelijke en lokale overheden opvolgt. Volg hierbij het voorzichtigheidsprincipe: organiseer trainingen alleen als u als vereniging de garantie heeft dat trainingen op een veilige manier en in overeenstemming met de richtlijnen opgepakt kunnen worden.

- Dennis van de Sande

ONDERSTEUNING VANUIT RUGBY NEDERLAND

Vanuit Rugby Nederland hebben wij besloten de club als volgt te ondersteunen:

Ondersteuning contact met gemeente: Wij kunnen ons voorstellen dat er bij gemeentes twijfel kan ontstaan over de vraag of het mogelijk is om trainingen in het rugby onder de gegeven omstandigheden op te starten. U kunt de bijgesloten brief gebruiken in uw contact met de gemeente. Rugby Nederland verstuurt deze brief niet zelf naar de gemeentes.
Nadere uitwerking maatregelen: Rugby Nederland staat in nauw contact met NOC*NSF en overlegt met de Medische Commissie om de de versoepeling van de maatregelen verder uit te werken. Wij zullen u uiterlijk komende vrijdag een eerste update over geven.
Nauw contact commissies: Wij blijven nauw contact onderhouden met de betreffende commissies zoals het Landelijk Jeugd Overleg (LJO) en Medische Commissie (MC) om de situatie te monitoren en waar nodig bij te sturen.
Ondersteuning trainingsvormen/-programmas: Rugby Nederland wil clubs ondersteunen in het opstarten van de trainingen door het beschikbaar stellen van de kennis van de medewerkers op het bondsbureau. Ook hiervoor zullen wij uiterlijk komende vrijdag een update geven.

Vanuit Rugby Nederland informeren wij clubs/leden op de volgende manier:

Kanaal: Rugby Nederland gebruikt www.rugby.nl als officieel communicatiekanaal. Alle laatste berichtgeving zal hierop te vinden zijn.
Tweewekelijkse specifieke nieuwsbrief: Middels deze weg zal Rugby Nederland om de week op donderdagochtend bestuurders van clubs een selectie van belangrijke berichten vanuit het RIVM, de NOC*NSF en andere instanties toesturen.
Samen sterker: Clubs die zelf initiatieven hebben ontwikkeld, vragen wij deze te delen met Rugby Nederland, zodat wij deze kunnen delen met andere clubs.
Contactpersoon: Heeft u prangende vragen, schroom dan niet en neem contact op met Tijmen Vader, bereikbaar op development@rugby.nl. Hij zal uw vraag coördineren.

 

EVENEMENTEN EN VOORBEREIDINGEN COMPETITIE 2020-2021

De overheid heeft de maatregelen rondom de organisatie van evenementen met een vergunnings- of meldplicht verlengd tot 1 september. Dit betekent dat het in ieder geval niet mogelijk is voor die tijd pre-season toernooien te organiseren.

De overheid heeft aangegeven geen inzicht te kunnen geven in wanneer de overige maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dit betekent dat er ook geen tijdslijnen bevestigd kunnen worden rondom het opstarten van de overige reguliere activiteiten. Zelfs als activiteiten opgestart kunnen worden bestaat er voor langere tijd de mogelijkheid dat activiteiten door een heropleving van de verspreiding van het coronavirus verstoord kunnen raken. Vanuit Rugby Nederland zijn wij begonnen met het uitwerken van de impact op de start van de competitie. Voor de verschillende startdata zijn we een aantal mogelijke scenario’s aan het uitwerken, hoe de competitie er mogelijk uit kan zien. Wij zullen clubs spoedig informeren.¬


Met vriendelijke groet,

Janhein Pieterse
Voorzitter, Rugby Nederland

Iban Rosier
Bestuurslid Jeugdzaken, Rugby Nederland

Andrew Meredith
Directeur, Rugby Nederland
 

Bestand: 
PDF-pictogram Herstart Trainingen Jeugd.pdf